Szczuczyn - Tereny inwestycyjne

Wsparcie

Zwolnienia podatkowe

1. Tereny inwestycyjne w Szczuczynie to Podstrefa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przedsiębiorcy lokujący swe inwestycje na terenie SSSE mogą korzystać z pomocy publicznej udzielanej w formie zwolnień z podatku dochodowego, stanowiącej pomoc regionalną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub kosztów nowych miejsc pracy.
Wielkość pomocy publicznej w przypadku inwestycji realizowanych na terenie SSSE wynosi:
- 50% w przypadku dużych przedsiębiorstw,
- 60% w przypadku średnich przedsiębiorstw,
- 70% w przypadku małych przedsiębiorstw.
Zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych przysługuje w kolejnych latach, aż do wyczerpania przysługującej puli pomocy.
Zasady działania w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej:
•    Minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych – 1,75 mln zł lub zatrudnienie 18 pracowników.
•    Udział środków własnych przedsiębiorcy - min. 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji.
•    Utrzymanie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne przez okres 3-5 lat (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa).
•    Utrzymanie inwestycji w regionie przez okres 3-5 lat od zakończenia całej inwestycji (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa).
•    Utrzymywanie nowych miejsc pracy przez 3-5 lat (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa).
•    Pomoc publiczna otrzymana z kilku źródeł może być łączona.
•    Składanie spółce zarządzającej strefą (SSSE S.A. z siedzibą w Suwałkach) kwartalnych sprawozdań, zawierających informacje o aktualnym stanie zatrudnienia oraz wielkości nakładów inwestycyjnych.

2. Ulgi w podatkach lokalnych

W ramach pomocy regionalnej gmina udziela zwolnienia z podatku od nieruchomości na inwestycje początkowe generujące nowe miejsca pracy. Intensywność pomocy publicznej wynosi:
- 50% w przypadku dużych przedsiębiorstw,
- 60% w przypadku średnich przedsiębiorstw,
- 70% w przypadku małych przedsiębiorstw.
Okres zwolnienia zależny jest od wysokości nakładów i ilości utworzonych miejsc pracy i wynosi od 2 do 5 lat. Limit pomocy wynosi 37,5 mln euro.
W ramach pomocy de minimis na tworzenie miejsc pracy gmina udziela zwolnienia z podatku od nieruchomości. W zależności od liczby utworzonych miejsc pracy (minimum 5) okres zwolnienia z podatku wynosi od 6 miesięcy do 3 lat (w przypadku utworzenia 30 i więcej nowych miejsc pracy). Limit tej pomocy to 200 tys. euro w ciągu 3 lat.

3. Zezwolenie nie jest wydawane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1) wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, przetwarzania paliw silnikowych, a także wyrobu, rozlewu i przetwarzania napojów alkoholowych oraz spirytusu przeznaczonego na cele inne niż produkcja biokomponentów;
2) prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.);
3) usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy;
4) usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osadów ze ścieków kanalizacyjnych, określonych w sekcji E w dziale 37 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), zwanej dalej "PKWiU";
5) usług związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysku surowców wtórnych, określonych w sekcji E w dziale 38 PKWiU, z wyjątkiem:
a) odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu określonych w kategorii 38.11.5,
b) odpadów niebezpiecznych określonych w pozycjach: 38.12.22.0, 38.12.24.0, 38.12.25.0 oraz w podkategorii 38.12.27,
c) odpadów rozpuszczalników organicznych określonych w kategorii 38.21.3,
d) usług w zakresie odzysku surowców; surowców wtórnych określonych w grupie 38.3;
6) usług związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami, określonych w sekcji E w dziale 39 PKWiU;
7) obiektów budowlanych i robót budowlanych, określonych w sekcji F PKWiU;
8) handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle, oraz usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych, określonych w sekcjach G i I PKWiU;
9) usług holowania w transporcie drogowym, określonych w sekcji H w podkategorii 52.21.25 PKWiU;
10) usług licencyjnych w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z:
a) nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map określonych w kategorii 58.11.6,
b) nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list, w szczególności adresowych, telefonicznych określonych w kategorii 58.12.3,
c) nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków określonych w kategorii 58.14.4,
d) nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych określonych w kategorii 58.19.3,
e) nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych określonych w kategorii 58.21.4,
f) nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych w kategorii 58.29.5;
11) usług w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z:
a) produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, określonych w dziale 59, z wyjątkiem usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych i muzycznych określonych w kategorii 59.20.3,
b) nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych określonych w dziale 60,
c) pozostałych usług w zakresie informacji określonych w grupie 63.9;
12) usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług związanych z obsługą rynku nieruchomości, określonych w sekcjach K i L PKWiU;
13) usług profesjonalnych, naukowych i technicznych, określonych w sekcji M PKWiU, z wyjątkiem:
a) usług w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1,
b) usług rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2,
c) usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych w grupie 71.2,
d) usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych określonych w dziale 72;
14) usług administrowania i usług wspierających, określonych w sekcji N PKWiU, z wyjątkiem usług centrów telefonicznych (call center) określonych w grupie 82.2;
15) usług administracji publicznej i obrony narodowej; usług w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, oraz edukacji, usług w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, usług kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, określonych w sekcjach O-R PKWiU;
16) pozostałych usług określonych w sekcji S PKWiU, z wyjątkiem usług naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego określonych w grupie 95.1 PKWiU;
17) usług gospodarstw domowych i usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach T i U PKWiU;
18) działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).
2. Zezwolenia nie udziela się również:
1) w przypadkach określonych w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a-d, ust. 4 i 5 oraz art. 13 lit. a-c i lit. e rozporządzenia nr 651/2014;
2) dużemu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014 na prowadzenie na obszarach należących do województwa mazowieckiego działalności gospodarczej wchodzącej w zakres tej samej klasy działalności, określonej zgodnie z przepisami wydanymi w odniesieniu do klasyfikacji działalności na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.), co działalność prowadzona przez tego przedsiębiorcę na tych obszarach.

4. Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące:

1) ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;
2) ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;
3) kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;
4) ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;
5) kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli - pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji;
6) ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.
2. W przypadku przedsiębiorców innych niż mali i średni koszty inwestycji określone w ust. 1 pkt 4 uwzględnia się w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości kosztów, o których mowa w ust. 1.
3. Wartości niematerialne i prawne powinny spełniać łącznie następujące warunki:
1) będą wykorzystane przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną wyłącznie w przedsiębiorstwie, na rzecz którego przedsiębiorca otrzymuje wsparcie, oraz będą ujęte w aktywach tego przedsiębiorstwa i pozostaną w nim przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku przedsiębiorcy małego lub średniego - przez okres co najmniej 3 lat;
2) będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych;
3) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.
4. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
5. (uchylony).
6. W przypadku gdy przed zakupem przedsiębiorstwa, w stosunku do jego składników udzielono już pomocy publicznej, cena zakupu tych składników nie zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
7. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zakupione przez przedsiębiorcę innego niż mały i średni, mają być nowe.
8. Minimalna wysokość kosztów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, wynosi 100 tys. euro według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia udzielenia zezwolenia.
9. W przypadku pomocy regionalnej udzielonej na zasadniczą zmianę dotyczącą całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą powinny przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą zmianie w okresie ostatnich trzech lat obrotowych przed dniem złożenia wniosku o pomoc.
10. W przypadku pomocy regionalnej udzielonej na dywersyfikację produkcji istniejącego przedsiębiorstwa koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą powinny przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie dywersyfikacji.

© Wszystkie prawa zastrzeżone. Szczuczyn - tereny inwestycyjne